Гаранционни условия

/ Гаранционни условия


Гаранцията на климатиците е в зависимост от марката, минималната гаранция по закон е 24 месеца, за повечето климатици е 36 месеца, има и такива с 60 месеца гаранция. За всички климатици е задължително да се прави профилактика на всеки 12 месеца, иначе гаранцията отпада.

Гаранционни условия

 1. Гаранционният срок на изделието е 36 (тридесет и шест) месеца и тече от датата на продажбата. Той се признава само при представяне на фактура или настоящата гаранционна карта.
 2. Закупената стока се ремонтира безплатно в гаранционният срок, в съответствие с изискванията на БДС, при всички фабрични дефекти, възникнали в процеса на експлоатация. Гаранцията не включва транспортни разходи при неизпълнение на инструкциите, изброени по-долу.
 3. Гаранционното поддържане се отказва при неизпълнение на инструкциите, изброение по-долу.
 4. Гаранционният срок не тече в периода от предявяване на рекламацията до деня, в който купувачът е уведомен, че може да получи отремонтираната стока.
 5. Монтажът (инсталирането) на уредите трябва да се извършва от специализиран технически персонал, който следва да носи отговорност както за монтажа, така и за пускането на продукта в експлоатация. При монтажа трябва да се съблюдават стандартните изисквания на ръководството, което идва заедно с уреда.
 6. Гаранцията покрива само повреди, които са установени от фабрични дефекти. Тя не е валидна, ако повредата е в резултат на некачествен или неправилен монтаж и/или употреба и поддръжка, неправилно електрически свързване или неправилно свързване на тръбните съединения, неправилен дренаж, употреба на уреда не по предназначение, неправоспособност и/или незагриженост на купувача, работа в агресивна работна среда и причини, които не се дължат на доставчика/инсталатора.

Инструкции и препоръки за нормална екплоатация на климатизатори

Уважаеми господа, във връзка с осигуряване на гаранционна поддръжка от страна на продавача, потребителят на климатичните инсталации би трябвало да осигури нормална работа на съоръженията, като спазва следните интрукции и препоръки:

 1. Да се осигури работа на климатизатора при затворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран.
 2. Изключването или превключването на климатизатора да се извършва само чрез дистанционното управление. Абсолютно недопустимо е изключването да става директно от контакта или чрез сервизните превключватели във вътрешното тяло!
 3. Да се осигури наличието на постоянно електрозахранване 220/50Hz. Проверете надеждносттаа на контакта между щепсела и електрическата мрежа! Ако не светят индикаторните лампи на вътрешното тяло, проблемът е във вашето електрически захранване.
 4. Включването на климатизатора на режим „охлаждане“ и „отопление“ да се извършва съгласно инструкцията за екплоатация!
 5. Необходимо е своевременно да бъдат подменяни батериите на дистанционното управление.
 6. В близост до климатизаторите не трябва да се поставят топлоизлъчващи уреди. Климатизаторите не бива да бъдат покривани, палени, удряни и т.н.
 7. В случай на теч от вътрешното тяло на климатизатора проверете дали дренажната тръба отвън не е запушена или прегъната!
 8. Клиентът е длъжен да осигури почистване на въздушните филтри по начина, подробно описан в „Инструкция за експлоатация“.
 9. При съмнения за повреда (шум, липса на вентилационен, охлаждащ или отоплителен ефект, проблеми от електрически характер, теч от вътрешно тяло и др.), проверете дали горните изисквания са спазени и ако е така, изключете климатизатора с дистанционното управление и уведомете незабавно фирмата-доставчик!
 10. При предизвикване на сервизно посещение без основателна причина или отстраняване на повреда, възникнала вследствие на неправилна експлоатация от страна на клиента, същият се задължава да заплати изцяло извънредните разходи.

Гаранционен сервиз се отказва:

 1. Ако се установи, че въздушните филтри не са били почиствани.
 2. При механични повреди, не по вина на фирмата-доставчик.
 3. При опити за интервенция в климатизатора от страна на лица, неупълномощени за това от фирмата-доставчик.
 4. Ако клиентът не изпълнява корентно условията, посочени в т. от 1 до 10.
 5. Настоящият документ е неотменима част от инструкцията за експлоатация на климатизатора.

Клиентът е запознат с основните изисквания относно експлоатацията на съоръженията, което удостоверява с подписа си по-долу!